Καλό Πάσχα!

«Πάσχα στο Λεωνίδιο», Κωνσταντίνος Τρανάς